Aviso legal

 

1. INTRODUCCIÓN, DATOS IDENTIFICATIVOS E USUARIOS

ACUINUGA, S.L. (en diante ACUINUGA), inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, Tomo: 2.173, Folio: 164, Sección Xeral, Folla: C-21.004 e inscrición 1ª, con NIF B-15673973 e domicilio en Bertamiráns (Ames, Santiago de Compostela), R/ Alcalde Lorenzo 1, 1º, 15220, é unha empresa cuxa actividade principal é a provisión integral de servizos, asistencia técnica e produtos para a produción e a alimentación animal, organizada arredor de dúas grandes divisións: a Acuicultura e a Nutrición.

ACUINUGA é propietaria do sitio web en Internet “www.acuinuga.com” (en diante, o PORTAL), a través do cal presta variados servizos.

O presente documento ten por obxecto establecer os termos e condicións xerais de uso do PORTAL e dos distintos servizos prestados por ACUINUGA a través deste.

Os termos e condicións xerais son de obrigada aceptación e cumprimento por parte de todos os profesionais e empresas (en diante os USUARIOS) que desexen facer uso destes (actuais ou novos servizos que ACUINUGA preste no futuro a través do PORTAL).

2. USO DO SITIO WEB, OS SEUS SERVIZOS E CONTIDOS

O usuario comprométese a empregar o sitio web, o contido e os servizos prestados, sen contravir á lexislación vixente, os usos xeralmente aceptados e a orde pública. Queda prohibido o uso da web con fins ilícitos ou lesivos contra ACUINUGA ou un terceiro que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal uso do sitio web.

En canto aos contidos (información, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), queda prohibido o seguinte:

O uso para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios distintos dos estritamente permitidos.

A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares ou resulte legalmente permitido.

Calquera vulneración dos dereitos de ACUINUGA ou dos seus lexítimos titulares sobre estes.

3. MODIFICACIÓN UNILATERAL E DURACIÓN

ACUINUGA poderá modificar sempre que o considere oportuno, de maneira unilateral e sen previo aviso, a estrutura e deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio web.

A duración da prestación do servizo do sitio web e dos servizos é de carácter indefinido, reservándose ACUINUGA o dereito para interromper, suspender ou rematar a prestación do servizo da web ou de calquera dos servizos que a integran, nos mesmos termos que se recollen no parágrafo anterior (modificación unilateral).

4. ENLACES

Calquera “enlace” que se estableza entre unha páxina web e o PORTAL de ACUINUGA estará sometido ás condicións seguintes:

Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web www.acuinuga.com.

A páxina web na que se estableza o enlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes a ACUINUGA, salvo os expresamente autorizados.

Baixo ningunha circunstancia, ACUINUGA será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web dende a que se realice o “enlace” nin das informacións e manifestacións incluídas nela.

5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

ACUINUGA non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puideran ser a causa de:

A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da web e/ou dos seus servizos ou contidos.

A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.

O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes condicións xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública do sitio web, os seus servizos ou contidos por parte dos usuarios.

6. PROPIEDAD INTELECTUAL

No caso de que un usuario ou un terceiro considere que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual pola introdución dun determinado contido na web, deberá notificar esta circunstancia a ACUINUGA indicando:

Datos persoais do interesado, titular dos dereitos presuntamente infrinxidos, ou indicar a representación coa que actúa en caso de que a reclamación a presente un terceiro distinto do interesado.

Sinalar os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización no sitio web.

Acreditación dos dereitos de propiedade intelectual sinalados.

Declaración expresa na que o interesado se responsabiliza da veracidade das informacións facilitadas na notificación.

7. LEGISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN

As presentes condicións xerais rexeranse pola lexislación española.

8. TRATAMIENTO DE DATOS PERSOAIS

ACUINUGA, tal e como recolle na súa “POLITICA DE PRIVACIDADE” que pode consultar nesta mesma web, adoptou os niveis de seguridade adecuados aos datos que trata e almacena, incorporando todos os medios e medidas técnicas ao seu alcance para garantir a confidencialidade dos datos, evitar o seu mal uso, perda, alteración, acceso non autorizado e roubo.

Informámoslle de que os seus datos persoais (no tocante ao previsto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal) facilitados por vostede coa finalidade de resolver as consultas formuladas ao iniciar unha relación como cliente/provedor, en caso de ser dito motivo o contacto, serán incorporados a un “ficheiro” rexistrado ante a Axencia Española de Protección de Datos por ACUINUGA, S.L.

Vostede pode poñerse en contacto, no momento que o desexe, para formularnos calquera pregunta arredor da nosa Política de Privacidade ou solicitarnos información sobre os datos que mantemos de vostede. Igualmente, enténdese que os seus datos persoais son incorrectos ou desexa que os eliminemos, rogámoslle que en ambos os casos, nos remita un correo electrónico ao seguinte enderezo: arco@acuinuga.com, ou nos escriba a ACUINUGA, S.L. Bertamiráns (Ames, Santiago de Compostela), R/ Alcalde Lorenzo 1, 1º, 15220, solicitándolle que acredite a súa identidade.

Las presentes Condiciones Generales se regirán por la legislación española, sometidas a los juzgados y tribunales de la ciudad de Santiago de Compostela (España) ante cualquier controversia derivada del acceso al PORTAL.

Política de privacidade

 

INTRODUCIÓN

O responsable dos ficheiros que conteñen datos de carácter personal recollidos a través de esta Web é ACUINUGA, S.L. (en diante ACUINUGA) con NIF B-15673973 e domicilio en Bertamiráns (Ames, Santiago de Compostela), C/ Alcalde Lorenzo 1, 1º, Código Postal 15.220.

En ACUINUGA basamos a nosa actividade no respeto á verdade e á privacidade das persoas e por tanto dos medios usados para levala a cabo.

Para cumplir con estos obxectivos, as actividades relacionadas coa recollida, o uso e a transferencia de información con datos de carácter persoal han de ser tratadas de forma responsable e racional, querendo informarlle sobre a nosa política relativa a estas actividades.

Neste sentido e en base aos térmos estipulados na normativa vixente e en concreto no artígo 3 da Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, queremos informarlle que para ACUINUGA, “Datos Personais” ´é calquera información relativa a un individuo que identifique a éste, ben de maneira directa ou indirectamente (o faga identificable) e que esté en posesión de ACUINUGA como pode ser o nome e apelidos, a súa dirección de e-mail, o número de teléfono, etc.

Esta Política foi revisada con data 31/12/2010.

RECOLLIDA DE DATOS PERSOAIS

En xeral, Vostede pode visitar a Web de ACUINUGA sen necesidade de dar a coñecer os seus Datos Personais. Non obstante, para que poida acceder a algúns espazos da nosa Web, como a solicitude dun pedido ou o contacto vía correo electrónico, podería ser preciso coñecer os seus Datos e serianlles solicitados, quedando a plena vontade do usuario, facilitalos ou non.

En caso de ser solicitados ditos Datos e non ser proporcionados, seralles denegada a posibilidade de beneficiarse de certas funcionalidades ofrecidas pola nosa Web, como a comunicación ou descarga de documentos, solicitude de pedidos ou acceder á bolsa de traballo ou aos procesos de selección de persoal (se os houbese).

Non obstante se o Usuario facilita calquera tipo de información persoal á Web de ACUINUGA, entende e inequívocamente da o seu consentimento para a recollida e o tratamento de dita información cos fines que a continuación se enumeran:

Comunicarnos. Responder ás preguntas que nos faga a través da nosa Web, ben telefónicamente ou vía e-mail.

Selección de Persoal. Se Vostede nos fai chegar unha solicitude de emprego online, os seus Datos Personais e curriculares serán empregados para este fin, poñéndonos en contacto con Vostede pola vía que ACUINUGA decida (e-mail, teléfono, correo ordinario, etc). Sempre que Vostede non indique o contrario, ACUINUGA manterá os seus Datos Personais e curriculares en arquivos da súa propiedade coa finalidade de telos presentes de cara a futuras ofertas de emprego. En caso de ser necesario que se rexistre na nosa Web, solicitamoslle que manteña os seus datos actualizados, na medida do posible.

Provedores. ACUINUGA poderá habilitar mecanismos que permiten a provedores externos rexistrarse coa finalidade de proveer de produtos e servizos a ACUINUGA. Estos Datos Personais empregaranse para establecer ou realizar unha transacción co provedor e para outros trámites relacionados con ditos fins.

REVELACIÓN DE DATOS POR MOTIVOS LEGAIS

É posible, que ACUINUGA se atope na obriga por ley de revelar os seus Datos Personais de conformidade con citacións, mandatos ou órdenes xudiciais en calquera dos países nos que desenvolvemos a nosa actividade empresarial, poidendo revelar os seus Datos Personais coa finalidade de facer cumprir as Condicións de Uso da nosa Web ou en situacións de urxencia para protexer a seguridade persoal, do público en xeral ou da Web de ACUINUGA.

WEBS EXTERNAS

A Web de ACUINUGA pode dar acceso a outras Webs respecto das cales ACUINUGA non é responsable. Vostede debe ser consciente de que os propietarios destas Webs externas a ACUINUGA poden recoller, empregar ou transferir os seus Datos Personais baixo condicións e térmos diferentes aos de ACUINUGA, recomendándolle que cando contacte cunha destas Webs, se informe da súa política de privacidade e do uso que poden dar as súas cookies.

SEGURIDADE E INTEGRIDADE DOS DATOS

ACUINUGA emprega as máis modernas e variadas medidas tecnolóxicas e legais existentes, co obxectivo de evitar a alteración, pérdida, o uso indebido ou a destrucción dos Datos Personais que recolle, usa e transfire. Non obstante, informamoslle que, debido á natureza aberta, incerta e insegura de Internet, ACUINUGA non pode facerse totalmente responsable da seguridade das transmisións de Datos Personais realizadas na rede.

ACUINUGA co fin de dar as maiores garantías en materia de seguridade e integridade dos datos revisa de maneira frecuente as medidas tecnolóxicas que ten implantadas.

DEREITOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN OU OPOSICIÓN A DATOS PERSONAIS (DEREITOS ARCO)

Vostede pode poñerse en contacto, no momento que o desexe, para formularnos calquera pregunta acerca da nosa Política de Privacidade ou solicitarnos información sobre os datos que de Vostede mantemos. Igualmente, se entende que os seus Datos Personais son incorrectos ou desexa que os eliminemos, rogamoslle que en ambos casos, nos remita un correo electrónico á seguinte dirección: arco@acuinuga.com, ou nos escriba a ACUINUGA, S.L. Bertamiráns (Ames, Santiago de Compostela), C/ Alcalde Lorenzo 1, 1º, Código Postal 15.220, solicitándolle que acredite a súa identidade.

ACUINUGA procederá á actualización, corrección e/ou borrado dos seus Datos Personais de conformidade coa solicitude plantexada.